S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.
Ok


OBCHODNÉ PODMIENKY, GDPR
Obchodné podmienky a ochrana osobných údajov

Obchodné podmienky a ochrana osobných údajov
Všeobecné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky platia pri nákupe v internetovom obchode www.abos.sk, ktorého prevádzkovateľom je ATC industry trade moravia s.r.o., so sídlom Sokolská třída 1615/50, Ostrava - Moravská Ostrava 70200, IČO: 286 612 14, DIČ: CZ 286 612 14, Společnost je zapísaná u OS v Ostrave . Prevádzka a miesto prevádzkovania tohoto internetového obchodu : Opavská 270, Bílovec 74301
Prevádzkovateľ je platcom DPH.


3.           Kupujúcim na webovom portáli internetového obchodu abos.sk je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 
4.           Nákup tovaru sa realizuje formou vystavenia a odoslania objednávky kupujúcim na webovom portáli internetového obchodu abos.sk s tým, že objednávka kupujúceho musí byť odsúhlasená (akceptovaná) predávajúcim v súlade s VOP, inak zmluvný vzťah nevznikne. Pred odoslaním objednávky kupujúcim sú na webovom portáli internetového obchodu abos.sk a vo VOP kupujúcemu oznamované a poskytované informácie podľa osobitných predpisov, najmä podľa ust. § 3 zákona č. 102/2014 Z.z. Kupujúci  odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s VOP pred odoslaním objednávky na webovom portáli internetového obchodu abos.sk s tým, že s podaním objednávky a súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu objednaného tovaru.
 
5.           Na webovom portáli internetového obchodu abos.sk postupuje kupujúci podľa navigačných inštrukcií. Kupujúci je povinný uviesť úplné, pravdivé a správne údaje nevyhnutné pre správne doručenie tovaru. Kupujúci je povinný skontrolovať správnosť vybraných dát a údajov v procese objednávania tovaru pred ich definitívnym odoslaním predávajúcemu.
 
6.           Objednávka kupujúceho sa považuje za odoslanú, ak bude doručená predávajúcemu, a ak bude obsahovať všetky požadované údaje - názov objednávaného tovaru, jeho množstvo, cenu, dodaciu, fakturačnú adresu, e-mailový a telefonický kontakt  na kupujúceho. Pri objednávaní tovaru ako fyzická osoba - nepodnikateľ je potrebné uviesť nasledovné údaje: meno, priezvisko, adresu kam má byť doručený tovar, telefónne číslo a e-mail. Ak nakupujete ako právnická osoba (na firmu alebo živnosť) v objednávke je potrebné uviesť nasledovné údaje: obchodné meno, IČO, DIČ / IČ DPH a fakturačnú adresu, ak je odlišná od adresy doručenia.
 
7.           Objednávka kupujúceho je návrhom kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy za zmluvných podmienok v zmysle týchto VOP. Objednávka je určená pre predávajúceho na prijatie predávajúcim v lehote 7 dní od jej doručenia predávajúcemu. Odoslaním objednávky predávajúcemu na webovom portáli internetového obchodu abos.sk prejavuje kupujúci vôľu byť viazaný svojou objednávkou počas uvedenej lehoty, kúpiť a prevziať ním vybraný tovar za kúpnu cenu, a to v súlade s podmienkami týchto VOP, a to za predpokladu jej akceptácie predávajúcim.
 
8.           K akceptácii objednávky tovaru zo strany predávajúceho, a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe potvrdenia tejto správne a úplne vyplnenej objednávky elektronickou formou (e-mailom) zo strany predávajúceho. pričom predávajúci si vyhradzuje právo na dodatočnú  úpravu ceny objednaného tovaru. Po doručení objednávky predávajúci elektronicky bezodkladne potvrdí objednávku kupujúceho, t.j. informuje kupujúceho o obdržaní a zaradení objednávky kupujúceho v systéme predávajúceho. Objednávku si môže registrovaný kupujúci skontrolovať aj priamo v on-line režime na webovom portáli internetového obchodu abos.sk po prihlásení.
 
9.           V e-mailovej akceptácii objednávky je kupujúci ako spotrebiteľ zároveň poučený o uplatnení práva na odstúpenie o zmluvy, a to zaslaním formulára Odstúpenia od zmluvy (PDF) resp. odkazom na tieto informácie a dokumenty.
 
10.         Všetky prijaté elektronické objednávky tovaru sú považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy a nie sú považované za záväzné. Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedovaním tovaru, a to prostredníctvom e-mailu. Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci, z dôvodu ukončenia jeho výroby, z dôvodu jeho vypredania alebo z dôvodu nemožnosti dodania v cene, ktorá je uvedená na webovom portáli internetového obchodu abos.sk. Vo všetkých týchto prípadoch predávajúci o tom informuje kupujúceho. Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené kupujúcemu v lehote 14 dní rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ kupujúci nepožiada inak. Predávajúci je oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy a/alebo nevydať tovar kupujúcemu aj v prípade ak zistí, že mu v komunikácii boli uvedené alebo poskytnuté nesprávne, neúplné alebo nepravdivé údaje ohľadne kupujúceho, osoby preberajúcej tovar alebo ak hrozí, že v dôsledku správania osoby, s ktorou predávajúci komunikoval môže dôjsť k vzniku škody na strane predávajúceho ( napr. podvodné konanie ).
 
11.         Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu za tovar kúpnu cenu a cenu prepravy podľa predávajúcim akceptovanej objednávky (uzatvorenej kúpnej zmluvy). Pri tvorení objednávky sú tieto položky uvedené taktiež sumárne ako súčet ceny tovaru a prepravy. Cena tovaru na portáli je uvedená s DPH, pokiaľ nie je uvedené, že ide o cenu bez DPH. DPH je pri dodaní tovaru a služieb uplatňovaná v súlade s právnymi predpismi. V kúpnej cene tovaru nie sú zahrnuté poplatky bánk za vykonanie úhrady kúpnej ceny, náklady na prepravu tovaru, náklady dobierky, náklady doručovania zakúpeného tovaru podľa, náklady na použitie elektronických prostriedkov na komunikáciu, poradenská činnosť. Tieto poplatky a náklady je povinný zaplatiť kupujúci, ak ďalej nie je uvedené inak. Pri platbe zo zahraničia je kupujúci ako príkazca platby povinný znášať poplatky svojej banky a ostatné poplatky, najmä korešpondenčných bánk a banky príjemcu.
 
12.         Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Zvýhodnené (akčné) ceny tovaru sú zreteľne označené symbolmi (ako napr. "akcia" alebo "výpredaj"). Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.
 
13.         Cena tovaru sa môže zmeniť, a to najmä avšak nielen z dôvodov zjavnej tlačovej či inej chyby týkajúcej sa ceny tovaru zistenej v systéme predávajúceho alebo zverejnenej pri tovare na webovom portáli internetového obchodu abos.sk. Kupujúci, ako aj predávajúci je do okamihu prevzatia tovaru oprávnený zrušiť objednávku, resp. odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak je kupujúcemu oznámená zmena kúpnej ceny niektorej položky v dôsledku zjavnej tlačovej či inej chyby týkajúcej sa ceny tovaru.

14.         Spôsob úhrady kúpnej ceny bude dojednaný v samotnej kúpnej zmluve, a to v nadväznosti na voľbu kupujúceho vykonanú v jeho objednávke, kde má kupujúci na výber z viacerých možností úhrady kúpnej ceny.
 
15.         Predávajúci vystaví a doručí faktúru kupujúcemu v súlade s platnými právnymi predpismi. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s tým, aby faktúra bola poslaná spolu s tovarom alebo sprístupnená kupujúcemu elektronicky. Faktúra je posielaná spolu s tovarom a faktúra je súčasne aj dodacím listom a záručným listom, ak nie je doručovaný osobitný záručný list.
 
16.         Miestom naplnenia kúpnej zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko) alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v elektronickom formulári s objednávkou. Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím služieb tretích subjektov (zmluvný prepravca, kuriérska služba) alebo predávajúci dodá tovar vlastnými prostriedkami alebo na základe dohody s kupujúcim bude tovar pripravený u predávajúceho na odovzdanie. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu alebo odovzdaním tovaru na prepravu zmluvnému prepravcovi.
 
17.         Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v čo najkratšej dobe po prijatí elektronického formuláru s objednávkou v dodacích lehotách uvedených na webovom portáli internetového obchodu abos.sk. Kupujúci berie na vedomie, že uvádzané termíny dodávok (dodacie lehoty) majú len orientačný charakter.
 
18.         Kupujúci je upozornený, že predávajúci je oprávnený dodať tovar aj viacerými samostatnými dodávkami s tým, že aj pre takéto samostatné dodania tovaru platí cena prepravy ako pri akceptácii objednávky ( t.j. viac prepráv je účtovaných len za cenu jednej prepravy ).
 
19.         V prípade, ak tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva kupujúci predávajúcemu výslovný súhlas s poskytnutím potrebných osobných údajov za účelom doručenia tovaru (meno / obchodné meno, adresa, telefón) zmluvnému prepravcovi.
 
20.         Pri preberaní tovaru kupujúci obdrží doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Doklad o prevzatí tovaru je zároveň objednávkou tovaru v písomnej podobe. Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny a DPH – faktúru dostane kupujúci spolu s tovarom alebo bude sprístupnená kupujúcemu elektronicky.
 
21.         V prípade, ak kupujúci nezaplatí a neprevezme objednaný tovar mimo situácie poškodenia tovaru pri doručení (zásielka vráti ako nedoručená bez zavinenia predávajúceho, napr. ak zmluvný prepravca adresáta nenašiel, nevyrozumel o uložení zásielky, kupujúci zásielku nedopatrením alebo úmyselne neprevzal, a pod. ), predávajúci je oprávnený si voči kupujúcemu uplatniť všetky náklady, ktoré mu v tejto súvislosti vznikli. Kupujúcemu, ktorý neprevzal objednávku bude zaslaná správa e-mailom so žiadosťou o informáciu, čo ďalej robiť s jeho objednávkou. Na odpoveď na túto výzvu má kupujúci termín 5 dní odo dňa odoslania správy. Ak kupujúci požiada o opätovné odoslanie takto vrátenej zásielky, predávajúci doúčtuje k celkovej cene zásielky druhý manipulačný poplatok a poštovné podľa platného cenníka. Opätovné odoslanie takto vrátenej zásielky je možné len na základe úhrady vopred. Pokiaľ kupujúci na výzvu predávajúceho v určenom termíne neodpovie, objednávka bude zo strany predávajúceho stornovaná.
 
22.         Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru po zaplatení kúpnej ceny uvedenej v objednávke v plnej výške. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, má kupujúci všetky povinnosti uschovávateľa vecí a je povinný tovar na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.
 
23.         Kupujúci spotrebiteľ má v súlade so zákonom a týmito VOP možnosť odstúpiť od zmluvy do 14  pracovných dní od prevzatia tovaru. V takom prípade kupujúci vyplní písomné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu či presnej adresy pre finančné vysporiadanie. Na tento účel môže kupujúci spotrebiteľ použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý bol kupujúcemu zaslaný alebo ktorý je sprístupnený na webovom portáli internetového obchodu abos.sk. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci spotrebiteľ zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Bližšie podmienky sú upravené v zákone č. 102/2014 Z.z. Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu spotrebiteľovi všetky platby, ktoré je predávajúci povinný vrátiť podľa právnych predpisov. Platby predávajúci vráti kupujúcemu spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď mu bude doručené oznámenie kupujúceho spotrebiteľa o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri pôvodnej platbe kupujúcim spotrebiteľom ( ak nebude osobitne dohodnuté inak, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov). Platba za zakúpený tovar bude uhradená kupujúcemu spotrebiteľovi až po doručení vráteného tovaru späť na adresu sídla predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. Tovar musí byť doručený späť na adresu ATC industry trade moravia s.r.o., P.O.BOX 77, ČADCA SK, 022 01 alebo priamo na prevádzku: ATC industry trade moravia s.r.o., Opavská 270, Bílovec 74301 (tovar nezasielajte na sídlo spoločnosti) , najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bude tovar odoslaný späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci spotrebiteľ, pri zmluve na diaľku aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Kupujúci spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Kupujúci spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy v prípadoch podľa ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z.
 
24.         Záručné podmienky sú samostatne upravené reklamačným poriadkom. Na tento reklamačný poriadok bol kupujúci dostatočným spôsobom pred uzatvorením kúpnej zmluvy upozornený a mal možnosť sa s ním v plnom rozsahu oboznámiť pred uzavretím kúpnej zmluvy.
 
25.         Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom (pošta, kuriér) alebo udaním nesprávnej adresy kupujúceho.
 
26.         Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od doručovateľa a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou doručovateľa alebo poškodenie tovaru zavinené doručovateľom je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u doručovateľa. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci doručovateľovi, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcim poskytnuté.
 
27.         Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie, a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúcia a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúciovi tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou (e-mailom, listovou zásielkou) alebo telefonickou formou, na základe čoho predávajúci jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný kupujúci uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu po prihlásení.
 
28.         Právnym základom spracovania osobných údajov je zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, iný všeobecne záväzný právny predpis a/alebo súhlas kupujúceho podľa vyššie uvedeného zákona. Tieto údaje a súhlas poskytuje kupujúci dobrovoľne. Bez poskytnutia týchto údajov nie je možné vykonať nákup, doručiť tovar a nie je možné vystaviť ani doručiť doklad o nákupe. Kupujúci odoslaním objednávky poskytuje súhlas a predávajúci informuje kupujúceho, že poskytnuté osobné údaje môžu byť:
a)           poskytnuté tretím osobám v nevyhnutnom rozsahu za účelom prípravy, plnenia a kontroly zmluvy, plnenia práv a povinností,
b)           sprístupnené príjemcom, ktorí sa podieľajú na príprave, realizácii nákupnej objednávky, na príprave a realizácii informačných správ na základe súhlasu poskytnutého kupujúcim.
 
Poučenie:
Ako dotknutá osoba má kupujúci práva najmä podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na základe písomnej žiadosti doručenej na adresu predávajúceho má kupujúci právo najmä vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o kupujúcom spracúvané a namietať voči spracúvaniu osobných údajov kupujúceho, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez súhlasu kupujúceho, a žiadať ich likvidáciu. Ak predávajúci má povinnosť poskytnúť a/alebo doručiť kupujúcemu povinné informácie a táto povinnosť nie je splnená formou zverejnenia vo VOP, registráciou vyjadrujete súhlas, aby sa kupujúcemu tieto informácie poskytli formou e-mailovej alebo sms správy na poskytnutý kontaktný údaj, resp. iným vhodným spôsobom.
 
29.         Kupujúci po odoslaní objednávky resp. registrácii na webovom portáli internetového obchodu abos.sk môže obdržať správy o ponukách tovarov, akciách a službách predávajúceho. Kupujúci môže zasielanie kedykoľvek odvolať cez linku odkaz, ktorý sa nachádza v e-mailoch, ktoré mu budú doručované.
 
30.         Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré nekonajú pri uzatváraní obchodných zmlúv podľa týchto VOP v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 
31.         Na obchodné vzťahy s fyzickými osobami – podnikateľmi a právnickými osobami týmito obchodnými podmienkami neupravené sa použijú ustanoveniami Obchodného zákonníka, a to v súlade s ust. §262 Obchodného zákonníka, aj  v takom prípade, ak ich vzťah nespadá pod vzťahy uvedené v ust. § 261 Obchodného zákonníka. V prípade, že akékoľvek z ustanovení týchto obchodných podmienok je neplatné alebo stratí svoju platnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostaných ustanovení týchto obchodných podmienok.
 
32.         Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Elektronická forma komunikácie nie je akceptovateľná v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy.
 
33.         Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia týchto VOP, nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia kúpnej zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto VOP ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení VOP a zvyšné časti príslušného ustanovenia VOP tým zostávajú nedotknuté.
 
34.         VOP platia v znení uvedenom na webovom portáli internetového obchodu abos.sk predávajúceho v deň odoslania elektronického formulára s objednávkou s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.
 
35.         Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke obchodu.

36.         ARS - alternatívne riešenie sporov:

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@abos.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

Zásady ochrany osobných údajov a súkromia Vyhlásenie spoločnosti ATC industry trade moravia s.r.o. prehlasujeme, že všetky naše systémy sú chránené proti zneužitiu osobných údajov a všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi vždy zaobchádzať v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Všetky osobné údaje sú starostlivo chránené a nie sú za žiadnych okolností bez vášho súhlasu poskytnuté tretej stane.

 

Aké osobné údaje po vás žiadame a zhromažďujeme? Z dôvodu správneho vybavenie vašej objednávky a informovanie o jej priebehu potrebujeme poznať meno objednávajúceho (prípadne meno firmy, IČO a kontaktnú osobu), adresu (fakturačnú a prípadne dodaciu), telefónny a mailový kontakt. Ďalej potom evidujeme všetky vaše objednávky, ktoré ste u nás realizovali ..

 

Prečo tieto údaje potrebujeme? Pre vybavenie vašej objednávky potrebujeme vedieť, za akých podmienok a kam ste si tovar objednal k dodaniu.

 

V prípade, že ste u nás registrovaný zákazník, môžete získať aj ďalšie výhody, medzi ktoré patrí napr. Zľavy za opakovaný nákup.

Môžem tieto dáta zmeniť alebo odstrániť? Ak sa prihlásite do eshopu www.abos.sk, máte možnosť zistiť, aké osobné údaje o vás evidujeme, môžete tieto dáta upravovať alebo vymazať. Upozorňujeme, že fakturačné údaje nie je možné z účtovných dôvodov vymazať ani zmeniť.

 

V prípade, že chcete Vašu registráciu úplne zrušiť a doteraz ste neurobili žiadnu objednávku, stačí odoslať e-mail na info@abos.sk


X.I. Podmienky ochrany osobných údajov

 

A. Základné ustanovenia

 

Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je ATC industry trade moravia sro, IČ 28661214 so sídlom spoločnosti v Ostrava - Moravská Ostrava 702 00, Sokolovská trieda 1615/50 (ďalej len: "správca").

Kontaktné údaje správcu sú adresa: Opavská 270, Bílovec 743 01, e-mail: info@abos.sk telefón: + 421 948 464 163

Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.

Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.


B. Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov

Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.

Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.


C. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1. Zákonným dôvodom spracovanie osobných údajov je

plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,

oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,

Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

 

2. Účelom spracovania osobných údajov je

vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či jej zo strany správcu plniť, zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít.


3. Zo strany správcu dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste poskytol / a svoj výslovný súhlas.D. Doba uchovávania údajov

1. Správca uchováva osobné údaje

po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 3 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 3 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.


2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správcu osobné údaje vymaže.E. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby

podieľajúce sa na dodanie tovaru / služieb (prepravca DPD, FOFR, Slovenská Pošta) / realizáciu platieb robí firma ATC industry s.r.o.


2. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

F. Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v GDPR máte

 

právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,

právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR.

právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.

právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a

právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.

právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.


2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vašej právo na ochranu osobných údajov.G. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä dvojúrovňovým zabezpečením heslami s pravidelnou zmenou, šifrovaním, antivírusovými programami, zálohou na externom zabezpečenom serveri uloženom v uzamknutom priestore, uzamknutým priestorom pre archiváciu dát v listinnej podobe.

Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverenej osoby.


H. Záverečné ustanovenia podmienok ochrany osobných údajov

Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.

S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.

Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol/a.


XI.Závěrečná ustanovenia obchodných podmienok

Každá dohoda medzi predávajúcim a kupujúcim sa právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozloženie stránky, fotiek, filmov, grafik, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, patrí predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením alebo účelom.

Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.


 

 

 


NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

YmNlNj